Jak dobrze wybrać zawiesia linowe?

Jak dobrze wybrać zawiesia linowe?

Zawiesia linowe to doskonaÅ‚y wybór w licznych sytuacjach transportowych, wymagajÄ…cych uniesienia i przemieszczenia elementów o różnym ksztaÅ‚cie i ciężarze. znajdujÄ… zastosowanie przede wszystkim tam, gdzie niewykonalne bÄ…dź powodujÄ…ce zagrożenie jest przemieszczanie Å‚adunków przy użyciu siÅ‚ czÅ‚owieka. Zawiesia linowe sÄ… stosowane przede wszystkim jako wyposażenie różnego typu urzÄ…dzeÅ„ dźwignicowych. Stosuje siÄ™ je praktycznie zawsze wówczas, gdy elementu nie da siÄ™ zawiesić od razu na pojedynczym haku dźwignicowym.

Zawiesia linowe stosowane sÄ… wówczas jako element poÅ›redniczÄ…cy – samodzielnie lub w zestawieniu z trawersÄ…. Ze wzglÄ™du na przypadki, w których wykorzystuje siÄ™ zawiesia linowe, sprzÄ™t ten musi zostać dobrany odpowiedzialnie, z uwzglÄ™dnieniem czynników, które wpÅ‚ywajÄ… na jego funkcjonalność oraz bezpieczeÅ„stwo dziaÅ‚aÅ„ z jego zastosowaniem. Zawiesia linowe cechujÄ… siÄ™ kilkoma istotnymi wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ciami, które trzeba doprecyzować w celu dokonania dobrego zakupu. Pierwszym parametrem jest masa Å‚adunku. Musi nam być dobrze znana, dlatego jeżeli nie jest podana, warto wykorzystać do jej okreÅ›lenia wszystkie dostÄ™pne źródÅ‚a, np. dokumentacjÄ™ konstrukcyjnÄ… albo spedycyjnÄ…, a czÄ™sto także wiedzÄ™ o tym, z czego zostaÅ‚ wyprodukowany. Ważna jest także znajomość umiejscowienia Å›rodka ciężkoÅ›ci Å‚adunku – pozwoli to dokÅ‚adnie dobrać dÅ‚ugość ciÄ™gien zawiesia oraz jego udźwig. PodstawowÄ… reguÅ‚Ä… jest taka konstrukcja zawiesia linowego, aby Å›rodek ciężkoÅ›ci Å‚adunku znajdowaÅ‚ siÄ™ bezpoÅ›rednio pod hakiem dźwignicy. W konstrukcji zawiesia linowego istotna jest także liczba ciÄ™gien oraz typ zakoÅ„czeÅ„ każdego ciÄ™gna.

W zakresie wiÄ™kszej iloÅ›ci ciÄ™gien mamy do wyboru zawiesia maksymalnie czterociÄ™gnowe. Ilość ciÄ™gien dopasowujemy zależnie od naszych potrzeb transportowych, a konkretnie od iloÅ›ci punktów zamocowania, umieszczonych na przemieszczanym Å‚adunku. W zakresie typu zakoÅ„czeÅ„ zawiesi linowych mamy do wyboru kilka możliwoÅ›ci. Podstawowymi jest pÄ™tla, pÄ™tla zabezpieczona kauszÄ… lub hak. Hak może stanowić podstawÄ™ do przymocowania innych akcesoriów wspierajÄ…cych przenoszenie elementów, takich jak różnego typu chwytaki transportowe, mogÄ… one także być przymocowane bezpoÅ›rednio do zawiesia. Dla pracy zawiesi linowych niezwykle istotne sÄ… także warunki Å›rodowiskowe. Jest to istotne przede wszystkim ze wzglÄ™du na materiaÅ‚, z jakiego zostaÅ‚y wykonane oraz strukturÄ™ liny. SÄ… to powody, które każą uwzglÄ™dniać czynniki powodujÄ…ce rdzewienie, czyli dużą wilgotność lub obecność kwasów. W przypadku zawiesi linowych możliwość ich korozji jest szczególnie istotna – proces ten zachodzi czÄ™sto wewnÄ…trz splotu liny, a tym samym może zostać niezauważony przy kontroli wzrokowej. Generuje to poważne niebezpieczeÅ„stwo dla osób używajÄ…cych zawiesi linowych.

Podobne artykuły

Witaminy sÄ… zdrowe
Teoretycznie każdy wie, że witaminy sÄ… zdrowe. Niektórzy nawet bardzo chÄ™tnie kupujÄ… kolorowe opakowania reklamowanych suplementów, witamin, zestawów. Nie ma w tym nic zÅ‚ego, jednakże przede wszystkim warto zrozumieć, że witaminy...
Płytki ceramiczne – dlaczego są hitem w naszych łazienkach?
Co jest najpopularniejszym materiaÅ‚em wykoÅ„czeniowym w naszych Å‚azienkach? OczywiÅ›cie pÅ‚ytki ceramiczne. Montujemy je w tym pomieszczeniu na podÅ‚ogach i na Å›cianach, okÅ‚adamy nimi nasze wanny czy inne meble które siÄ™ w niej znajdujÄ…. Zastan&oa...
Dlaczego warto wybrać cegłę?
CegÅ‚a jest materiaÅ‚em znanym i docenianym od wieków, a do tego niezwykle uniwersalnym. Przy użyciu niej możemy zrealizować każdy rodzaj Å›ciany, z tej przyczyny tak chÄ™tnie siÄ™ na niÄ… decydujemy. Charakteryzuje jÄ… przede wszystkim wytrzymaÅ‚ość,...
SEO Copyrwriter - zawód z przyszłością
"Praca dla wszystkich! Praca przez internet! Dobrze pÅ‚atna praca bez wychodzenia z domu, żadnych ograniczeÅ„" - internet peÅ‚en jest takich ogÅ‚oszeÅ„. ogÅ‚oszeÅ„, które... WzbudzajÄ… niechęć. Nie cieszÄ… siÄ™ zaufaniem. Bo czy naprawdÄ™ można...
Rodzaje płytek ceramicznych
PÅ‚ytki ceramiczne, to chyba najbardziej popularny materiaÅ‚, jaki stosujemy w naszych Å‚azienkach. I chociaż zmieniajÄ… siÄ™ mody, czy upodobania, to jednak producenci pÅ‚ytek zawsze potrafiÄ… dostosować siÄ™ i przygotować dla swoich klientów coÅ›, co...